Możliwość odliczenia wydatków na odsetki od działalności gospodarczej

Doświadczeni specjaliści podatkowi wciąż muszą się przyzwyczaić do podstawowej koncepcji, zgodnie z którą wydatki na odsetki z bieżącego okresu mogą mieć ograniczoną możliwość odliczania. Koncepcja ta pojawiła się wraz z ustawą Tax Cuts and Jobs Act z 2017 roku, a następnie została zmieniona w ustawie CARES Act w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, koszty odsetek od działalności gospodarczej przekraczające dochód z odsetek od działalności gospodarczej mogą podlegać ograniczeniom, gdy przekroczą 30 procent skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu (ATI) podatnika. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę CARES, w latach 2019 i 2020 odsetek ten wynosi 50%. Klienci mogą zdecydować się na wykorzystanie ATI za rok 2019 przy obliczaniu limitu za rok 2020. Podatnicy mogą stosować bardziej restrykcyjny limit 30 procent skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z ustawą CARES, w przypadku spółek osobowych, wzrost do 50 procent ATI dotyczy tylko lat podatkowych rozpoczynających się w 2020 roku. W przypadku korporacji, w tym korporacji typu S, wzrost do 50 procent ATI dotyczy lat podatkowych rozpoczynających się w 2019 lub 2020 roku.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres email * Wpiszadres emailZapisz
się

Stare długi nie są wyłączone z tych zasad

Ograniczenie to dotyczy mniejszych podatników, którzy muszą spełnić wymóg, by średnie przychody brutto w ciągu ostatnich trzech lat wynosiły średnio ponad 25 milionów dolarów. Po skorygowaniu o inflację, w latach 2019 i 2020 kwota 25 milionów dolarów wynosi 26 milionów dolarów.

Jednostki rozrastające się mogą być pominięte, jeśli ich celem jest uniknięcie tych zasad (Reg. 1.163(j)-2(j)). Przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania dotyczą wykorzystywania spółek osobowych niższego rzędu w celu uniknięcia tych przepisów.

Zwolnienie to nie dotyczy "schronisk podatkowych", ogólnie definiowanych jako spółki inne niż korporacja typu C, jeśli ponad 35 procent strat przypada na komandytariuszy lub przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie biorą czynnego udziału w zarządzaniu.

Ulga przysługuje również rolnikom i firmom działającym na rynku nieruchomości, którzy mogą skorzystać z mniejszej liczby odpisów amortyzacyjnych. Istnieje jeszcze jeden wyjątek dotyczący finansowania w systemie floor plan, który koncentruje się na samochodach, łodziach i maszynach rolniczych. Ogólnie rzecz biorąc, koszty odsetek, które napotkają takie ograniczenie, są traktowane jako koszty odsetek od działalności gospodarczej w następnym roku.

Dla niektórych podatników szykuje się podwyższenie limitu odliczeń odsetkowych. Dla lat podatkowych rozpoczynających się po 2017 r. i przed 2022 r., podstawowy limit - "skorygowany dochód podlegający opodatkowaniu" - jest obliczany bez uwzględnienia odliczeń z tytułu amortyzacji, umorzenia, amortyzacji lub kosztów odsetek od działalności gospodarczej. W przypadku lat podatkowych rozpoczynających się po 2021 r. skorygowany dochód do opodatkowania jest pomniejszany o amortyzację, ale nie o koszty odsetek od działalności gospodarczej.

Spółka osobowa lub spółka typu S może być poniżej limitu i mieć "nadwyżkę dochodu do opodatkowania", która może być przeznaczona na pomoc dla wspólnika lub akcjonariusza. Wspólnik lub akcjonariusz może wykorzystać "nadwyżkę dochodu podlegającego opodatkowaniu" przy obliczaniu własnego skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok.

W przypadku korporacji typu S, jeżeli wystąpią nieuwzględnione koszty odsetek od działalności gospodarczej, kwota ta przechodzi na kolejny rok działalności korporacji typu S i jest traktowana jako dodatkowe odsetki w tym roku. Ponieważ nie jest to odliczenie bieżące, odliczone koszty odsetek w korporacji typu S nie zmniejszają podstawy opodatkowania akcji typu S (zob. instrukcja do Formularza 1120-S, K-1, instrukcja AA i AB za rok 2020).

Koszty odsetek od działalności gospodarczej w spółce osobowej, które są niższe lub równe limitowi, są obliczane na poziomie jednostki i podlegają odliczeniu na rzecz wspólników. Nie są one sprawdzane po raz drugi na poziomie wspólników.

W przypadku spółek osobowych wszelkie niedopuszczone koszty odsetek ("nadwyżka odsetek") przechodzą na wspólników i nie są przenoszone na następny rok. Taka nadwyżka odsetek jest traktowana jako odsetki z działalności gospodarczej wspólnika w kolejnym roku, w którym wspólnik uzyskuje nadwyżkę dochodu podlegającego opodatkowaniu z takiej spółki.

Wspólnik może uwzględnić nadwyżkę udziału w zyskach z działalności gospodarczej do wysokości nadwyżki dochodu podlegającego opodatkowaniu z tej spółki. Nadwyżka udziału w działalności gospodarczej przechodzi na wspólnika i zmniejsza jego podstawę w udziale w spółce osobowej (zob. instrukcje do formularza 1065, K-1, instrukcje o kodach K, AE i AF).

Nadwyżka dochodu do opodatkowania oraz nadwyżka dochodu lub kosztów z tytułu odsetek od działalności gospodarczej są zasadniczo rozdzielane między poszczególnych wspólników w taki sam sposób, jak dochód niepodlegający rozdzieleniu. Zwykle dokonuje się tego za pomocą 11-stopniowej kalkulacji na formularzu 8990, chyba że wszystkie pozycje z sekcji 163(j) są przypisane proporcjonalnie.

Wśród zawiłości, które mogą się pojawić, należy wymienić alokację kosztów odsetkowych w przypadku, gdy w tym samym podmiocie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, z których tylko niektóre podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 163(j), oraz w przypadku spółek osobowych dokonujących wypłat finansowanych długiem.

Wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, nakład pracy wynikający z tych przepisów może być nieproporcjonalnie duży w stosunku do rzeczywistych skutków podatkowych. Jednym z praktycznych aspektów jest to, że specjaliści podatkowi mogą być zmuszeni do informowania klientów o dodatkowych opłatach wynikających ze złożoności przepisów. Ponadto, odliczenie kosztów odsetek od działalności gospodarczej stało się bardziej skomplikowane.