Planowanie podatkowe dla samozatrudnienia w 2021 r.

Zacznijmy od podstawowego przeglądu podatków od samozatrudnienia. W roku 2020 stawka podatku od samozatrudnienia wynosi 15,3 procent - 12,4 procent Social Security plus 2,9 procent Medicare. Stawka 12,4 procent jest dwukrotnie wyższa od stawki FICA, która wynosi 7,6 procent. Stawka 12,4 procent obowiązuje do maksymalnej kwoty $137,700 w 2020 roku. W roku 2021 maksymalna podstawa opodatkowania wynosi $142,800.

Podatek Medicare w wysokości 2,9 procenta dotyczy wszystkich dochodów z samozatrudnienia, natomiast stawka 12,4 procenta dotyczy podstawy z maksimum pomniejszonym o zarobki.

Zapisz

się do naszego BEZPŁATNEGO biuletynu e-mailowegoNie

przegap naszej najlepszej zawartości.Wprowadź adres e-mail *Wprowadźadres e-mailZapisz
się

Uzasadnieniem jest to, że skoro płace podlegają opodatkowaniu FICA, które jest odpowiednikiem podatku od samozatrudnienia, musi nastąpić redukcja podstawy opodatkowania samozatrudnienia w odniesieniu do dochodu z pensji danej osoby w danym roku

.

Jest to poza naszym zakresem, ale zauważamy, że istnieje dodatkowy podatek Medicare w wysokości 0,9 procent powyżej pewnych progów dochodowych (patrz Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatkowego podatku Medicare na stronie irs.gov). Podatek od samozatrudnienia jest obliczany na formularzu 1040, Lista SE. Jak już wspomniano, dochód z pensji generalnie zmniejsza podstawę do obliczenia podatku od samozatrudnienia.

Istnieje część podatku SE, która podlega odliczeniu. Uzasadnieniem dla umożliwienia takiego odliczenia jest fakt, że osoba samozatrudniona płaci "obie połowy" podatku, podczas gdy w przypadku zatrudnienia podatek jest dzielony między pracownika i pracodawcę.

Zwracamy również uwagę, że przy obliczaniu podatku od samozatrudnienia dochód z samozatrudnienia jest mnożony przez współczynnik 92,35% (100% minus 50% z 15,3%). Inną kwestią jest to, że płacenie wyższego podatku od samozatrudnienia może w ostatecznym rozrachunku zwiększyć wysokość świadczeń socjalnych.

Po tym krótkim wprowadzeniu do podstaw, przechodzimy do kilku perspektyw planowania, które mają na celu zmniejszenie podatku od samozatrudnienia.

Straty operacyjne netto

Zgodnie z Ustawą CARES, zakładając, że podatnicy są podatnikami roku kalendarzowego, straty operacyjne netto w latach 2018-2020 mogą być przenoszone na okres pięciu lat wstecz, a następnie bez ograniczeń przenoszone na czas nieokreślony. Straty operacyjne netto prowadzą do maksymalizacji podatku od samozatrudnienia.

Odliczenie NOL nie podlega odliczeniu od podatku od samozatrudnienia (Sec. 1402(a)(4)). Odliczenia biznesowe w ramach odliczeń z tytułu NOL-u lub z przeniesienia nie spowodują obniżenia podatku od samozatrudnienia, natomiast mogą obniżyć podatek od samozatrudnienia, jeśli zostaną dokonane w innym roku.

Kwestią sporną w sprawie DeCrescenzo było to, czy przeniesienie NOL obniża podstawę do obliczenia podatku od samozatrudnienia. Podatnik zastrzegł, że w przypadku przegrania sprawy, co miało miejsce, zostaną doliczone kary. Sąd podatkowy przytoczył długą linię spraw, w tym orzeczeń sądów apelacyjnych, w których podtrzymano brak możliwości przeniesienia lub cofnięcia NOL w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Joseph DeCrescenzo, T.C. Memo 2012-51, 2/27/12).

Teoretycznie, podatnik może mieć tylko następujące pozycje biznesowe: 100 000 dolarów dochodu z samozatrudnienia 31 grudnia i 100 000 dolarów kosztów samozatrudnienia następnego dnia. W ciągu dwóch dni i dwóch lat podatkowych nasz podatnik osiągnął próg rentowności, ale udało mu się uzyskać dochód z działalności gospodarczej (przed korektą) w wysokości 100 000 dolarów.

W związku z tym, jednym z aspektów planowania odliczeń jest to, że jeśli rezultatem jest zwiększenie przeniesienia NOL, to odliczenia są marnowane, jeśli chodzi o oszczędności w podatku od samozatrudnienia. Podobnie, przyspieszenie uzyskania dochodu w taki sposób, aby zmniejszyć wysokość przenoszonej lub cofanej kwoty NOL, może w praktyce doprowadzić do uniknięcia podatku od samozatrudnienia od takiego dochodu, zakładając, że zostanie on opodatkowany w innym roku.

Lata o wysokim dochodzie z działalności gospodarczej

Można rozważyć zwiększenie dochodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu w roku, w którym osiągnięto już maksymalną wysokość podatku od samozatrudnienia. Biorąc pod uwagę maksymalny dochód podlegający opodatkowaniu w danym roku, którego wysokość jest indeksowana, a więc zmienia się co roku, zwiększenie dochodu z działalności gospodarczej w takim roku może pozwolić na uniknięcie podatku od samozatrudnienia. Ten sam dochód może zostać opodatkowany w roku późniejszym.

Duży dochód z działalności gospodarczej niekoniecznie musi przekładać się na duży dochód do opodatkowania w danym roku, chociaż generalnie można się spodziewać, że "zgrupowanie" dochodów z działalności gospodarczej w danym roku spowoduje naliczenie podatku dochodowego według wysokiej stawki.

Przyspieszając odliczenia, czy to decyzje o opłaceniu wydatków, czy też wybór maksymalizacji amortyzacji poprzez sekcję 179, należy również rozważyć, czy takie odliczenia nie są marnowane w zakresie podatku od samozatrudnienia. Matematyka" może być tu skomplikowana, ale planowanie w odniesieniu do podatku od samozatrudnienia powinno być jednym z aspektów strategii.

Przenoszenie dochodów do korporacji

Dochód uzyskany przez spółkę typu C nie podlega opodatkowaniu podatkiem od samozatrudnienia - chyba, że chodzi o kwestię cesji dochodu, która mówi, że udziałowiec uzyskał go indywidualnie. Dochód uzyskany przez korporację typu S nie przepływa jako dochód automatycznie podlegający opodatkowaniu podatkiem od samozatrudnienia.

Płatności na rzecz udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, niezależnie od tego, czy są to spółki typu C czy S, są regularnie sprawdzane podczas kontroli IRS pod kątem tego, czy płatności zwane dywidendami, czynszami itp. mogą być ukrytymi płacami, które powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.

Generalnie jednak, częścią strategii rozważania, czy założyć spółkę, poprzez korporację typu C czy S, jest to, czy może nastąpić redukcja podatku od samozatrudnienia. W ostatnim czasie można znaleźć ogólne omówienie matematyki podatku dochodowego związanego z tworzeniem spółek (zob. Incorporating Your Business - A Planning Opportunity and a Puzzle, Rojas & Pusey, rojascpa.com, "Articles").

Wnioski

Implikacje podatkowe związane z samozatrudnieniem łatwo przeoczyć. Powinny one stanowić ważną część planowania na koniec roku, jak również planowania w ciągu całego roku. Specjaliści podatkowi są wyczuleni na planowanie z uwzględnieniem implikacji federalno-państwowych, ale musimy również pamiętać o podatku od samozatrudnienia.