Planowanie nieruchomości wymaga kwalifikowanych zastrzeżeń (Qualified Disclaimers)

Twoi klienci mogą się kwalifikować do zrzeczenia się majątku, który do nich przychodzi, ale nie mogą zrzec się tego, co do nich nie przychodzi. Poniżej znajduje się przykład z przepisów:

Mąż i żona (H i W), zamieszkujący w stanie X, będącym państwem majątku wspólnego. W dniu 1 kwietnia 1978 roku H i W nabyli nieruchomość za fundusze wspólnoty. Nieruchomość ta nie jest w posiadaniu H i W jako współwłasność z prawem do przeżycia.

H i W posiadają nieruchomość do 3 stycznia 1985 roku, kiedy to H umiera. W dniu 15 marca 1985 r. W zrzeka się części nieruchomości darowanej jej przez H. Zakładając, że wszystkie pozostałe wymogi sekcji 2518 (b) zostały spełnione, W dokonała kwalifikowanego zrzeczenia się udziału darowanego jej przez H.

Jednakże W nie mogła zrzec się udziału w nieruchomości, który nabyła 1 kwietnia 1978 roku (Reg. 25.2518-2, przykład (11)). Osoba zrzekająca się zwykle wie, dokąd trafi zrzeczony majątek, co może być równoznaczne z podjęciem decyzji o sposobie przekazania darowizny bez dokonywania darowizny, która podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn lub pochłania zwolnienie z podatku od przeniesienia własności.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn

elektronicznyNie przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Wybór Joe Bidena sugeruje pewne możliwe modyfikacje zwolnień z podatku od


transferu.

Zwolnienie z podatku od transferu w 2020 r. wynosi $11,580,000. Zwolnienie z podatku od transferu w 2021 roku wynosi 11 700 000 dolarów. Zgodnie z obowiązującym prawem to stosunkowo duże zwolnienie wygasa w 2026 roku.

Od 2013 r. istnieje możliwość przenoszenia niewykorzystanych kwot zwolnienia na żyjącego małżonka. Roczne zwolnienie z podatku od darowizn pozostaje na poziomie $15,000 w 2021 roku, bez zmian w stosunku do roku 2020.

Podstawowe zasady unikania przekazania darowizny podlegającej opodatkowaniu znajdują się w artykule 2518(b)

  • Zastrzeżenie musi być sporządzone na piśmie.
  • Pisemne zrzeczenie się musi być otrzymane przez przedstawiciela ustawowego osoby przekazującej nie później niż dziewięć miesięcy od późniejszego dnia, w którym dokonano przeniesienia praw do udziału w osobie lub dnia, w którym osoba ta ukończyła 21 lat.
  • Osoba ta nie może przyjąć udziału ani żadnych wynikających z niego korzyści.
  • Niedopuszczalne jest wskazywanie/kierowanie przekazaniem; udział musi przejść bez polecenia osoby zrzekającej się i przejść albo na małżonka spadkodawcy, albo na osobę inną niż osoba zrzekająca się.

Reguła dziewięciu miesięcy, podobnie jak wiele innych zagadnień podatkowych, może w 2020 roku zostać dotknięta przez koronawirusa.

"(I)jeśli termin na dokonanie kwalifikowanej zrzeczenia się odpowiedzialności wygasa 1 kwietnia 2020 r. lub później, a przed 15 lipca 2020 r., wówczas podatnik ma czas do 15 lipca 2020 r. na dokonanie kwalifikowanego zrzeczenia się, pod warunkiem jednak, że zrzeczenie się musi być terminowe i ważne zgodnie z prawem stanowym. Ulga ta jest zapewniona poprzez włączenie do Notice 2020-23 ulgi przewidzianej w Rev. Proc. 2018-58." ("Covid-19 Relief for Estate and Gift", IRS.gov).

Często zaleca się, aby oświadczenia o rezygnacji były składane wcześniej, zamiast zbliżać się do dziewięciomiesięcznego terminu. Wynika to z obawy, że w stosunku do majątku mogły zostać podjęte kroki, które spowodowały, że nie kwalifikuje się on do zrzeczenia się.

Możliwe jest dostosowanie zrzeczenia się, dokonanie kwalifikowanego zrzeczenia się w odniesieniu do części udziału, pod warunkiem, że spełnione są wymogi kwalifikowanego zrzeczenia się (zob. Regs. 25.2518-3).

Niespełnienie wymogów kwalifikowanej zrzeczenia się praw może spowodować, że darowizna będzie podlegała opodatkowaniu. Osoba zrzekająca się praw do spadku jest traktowana jako osoba przekazująca swoje udziały beneficjentowi warunkowemu. Rezultatem może być opodatkowana darowizna, a nawet podatek od darowizn. Ogólne informacje na temat podatku od darowizn można znaleźć na tej użytecznej stronie internetowej: "Frequently Asked Questions on Gift Taxes" (Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku od darowizn) na stronie IRS.gov.

Planowanie zrzeczenia się praw do spadku obejmuje takie możliwości, jak posiadanie funduszu powierniczego (lub funduszy powierniczych) na wypadek, gdyby dana osoba zrzekła się części praw do spadku. Rozważając możliwość zrzeczenia się praw w przyszłości i potencjalną korzyść z zastosowania funduszu powierniczego, należy wziąć pod uwagę "dopasowanie" planu.

Tego typu fundusze mają znaczenie dla planowania podatkowego, ale mogą być również ważne w sytuacji, gdy majątek pary nie będzie podlegał opodatkowaniu. Fundusze zrzeczenia się praw mogą odegrać ważną rolę w przekazaniu majątku dzieciom, a nie - potencjalnie - kolejnemu małżonkowi pozostającego przy życiu.

Podsumowując, zastrzeżenie własności pozostaje ważnym elementem planowania testamentowego. Są one bardzo użytecznym i praktycznym elementem rozsądnego planu spadkowego, w tym także w przypadku majątków poniżej poziomu opodatkowania podatkiem od spadków. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia podatku od spadków na niższych poziomach.