Kto może skorzystać z odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej?

Ustawa TCJA wprowadziła również 21-procentową stawkę podatkową dla korporacji typu C. Indywidualne stawki podatkowe są początkowo niższe, ale następnie wzrastają powyżej stawki 21%.

Tymczasowy charakter ulgi może mieć wpływ na planowanie podatkowe, np. na to, czy maksymalizować wydatki na środki trwałe, a następnie przyspieszać odliczenia wydatków kapitałowych (patrz sekcja 179, która jest stopniowo wycofywana dla większych podatników z ponad 2,5 mln wydatków kapitałowych, oraz sekcja 168(k), czyli przepis o "bonusowej amortyzacji"). Przepis ten jest dostępny niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje rozliczenia, czy nie, i może potencjalnie obniżyć podatek dochodowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ale nie podatek od samozatrudnienia.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Przegląd

Przy podejmowaniu decyzji o założeniu firmy, jeśli kwalifikuje się ona do 20-procentowego odliczenia, doradca podatkowy nie może po prostu porównać planowanego dochodu i zastosować stawek podatku od osób prawnych i podatku indywidualnego. 20-procentowe odliczenie dochodu z działalności gospodarczej jest ważnym czynnikiem, który może znacznie obniżyć efektywną stawkę podatkową od dochodu z działalności gospodarczej dla podatnika nie posiadającego osobowości prawnej.

Udziałowcy korporacji typu S mogą kwalifikować się do odliczenia w związku z przepływem dochodu z działalności gospodarczej. Wynagrodzenia udziałowców na poziomie spółki S zmniejszyłyby przepływ dochodu kwalifikującego się do tego odliczenia, co nie miałoby miejsca w przypadku dywidend spółki S, które są generalnie wolne od podatku, o ile w przeszłości nie były spółką C.

Nasza dyskusja na temat tego, kto kwalifikuje się do odliczenia, może być czasami złagodzona przez szczególne zasady tej koncepcji. Na przykład, odliczenie wynosi zasadniczo 20% dochodu z działalności gospodarczej lub, jeśli jest niższe, skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym, osoba fizyczna może prowadzić działalność, która kwalifikuje się do odliczenia, ale może mieć niższe odliczenie lub nie mieć go wcale, w zależności od poziomu skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podatnik posiadający kwalifikujący się zakład, ale nieposiadający skorygowanego dochodu do opodatkowania, nie ma możliwości uzyskania dodatkowego odliczenia.

Szczegóły odliczenia 20% dochodu z działalności gospodarczej mogą czasami wymagać płac lub nakładów kapitałowych, aby się kwalifikować, jednak szczegóły wszystkich tych zasad są generalnie poza naszym zakresem. Zwracamy jednak uwagę, że takie szczegóły mogą ograniczyć lub wyeliminować odliczenie dla konkretnego podatnika, który w innym przypadku kwalifikowałby się do odliczenia.

Dochód z pensji nie kwalifikuje się, podczas gdy dochód z honorariów generalnie się kwalifikuje, aczkolwiek nie w przypadku niektórych rodzajów niekwalifikujących się usługodawców, takich jak adwokaci (na ten ważny temat rozróżnienia pomiędzy wykonawcami, którzy otrzymują honoraria, a pracownikami, którzy otrzymują pensje, zob. 1.199A-2).

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie dochodu z działalności gospodarczej, a więc osoba fizyczna, partner, udziałowiec korporacji typu S, trust, majątek lub beneficjent muszą zgłaszać dochód związany z działalnością gospodarczą (Regs. 1.199A-3). Istnieją różne zasady dotyczące wyodrębniania lub łączenia wielu rodzajów działalności (Regs. 1.199A-4).

Co się nie kwalifikuje?

Jeśli spełnione są pewne wymogi, wynajem nieruchomości może kwalifikować się do tego celu jako handel lub działalność gospodarcza (zob. Rev. Proc. 2019-38). Określone usługi w następujących branżach lub przedsiębiorstwach zasadniczo nie kwalifikują się:

 • zdrowie
 • prawo
 • księgowość
 • nauki aktuarialne
 • sztuki widowiskowe
 • doradztwo
 • lekkoatletyka
 • usługi finansowe
 • usługi maklerskie
 • handel
 • obrót papierami wartościowymi
 • handel lub działalność, w której głównym atutem jest reputacja lub umiejętności jednego lub więcej pracowników lub właścicieli (zob. ogólnie przepisy Regs. 1.199A-5(a)-(c).

Ogólnie rzecz biorąc, pierwszym źródłem wskazówek na temat tego, co wchodzi w zakres powyższych rodzajów niekwalifikujących się usług, są przepisy Regs. 1.199A-5. Na przykład, przepisy stoją na stanowisku, że weterynarze i psychologowie mieszczą się w definicji dziedziny "zdrowia", ale nie w odniesieniu do uzdrowisk oraz podmiotów zajmujących się produkcją, testowaniem i sprzedażą leków i urządzeń medycznych (Zob. komentarz przedregulacyjny na ten temat w "Application of Sec. 199A deduction to health care", Eric Mauner, "Tax Clinic, The Tax Adviser, AICPA, maj, 2018).

Dziedzina prawa obejmuje Paralegals i mediatorów, ale nie usługi stenograficzne lub osoby dostarczające dokumenty prawne. "Księgowi" do tego celu obejmują zapisanych agentów i osoby przygotowujące zeznania podatkowe. Sztuki widowiskowe" obejmują reżyserów i aktorów, ale nie osoby nadające lub rozpowszechniające publicznie filmy wideo i nagrania dźwiękowe.

"Konsulting" nie obejmuje osób prowadzących szkolenia lub kursy edukacyjne, ani pracujących w branży architektonicznej lub inżynieryjnej. Konsulting obejmuje bycie lobbystą, ale nie pracę związaną ze sprzedażą, ponieważ nie jest to "udzielanie klientom profesjonalnych porad i wskazówek, aby pomóc im w osiągnięciu celów i rozwiązaniu problemów".

Przedsiębiorca budowlany nie jest w tym kontekście konsultantem, ponieważ usługi konsultingowe są "wbudowane lub pomocnicze w sprzedaż towarów lub świadczenie usług w imieniu handlu lub przedsiębiorstwa, które w innym przypadku nie jest SSTB (specified services trade or business), jeśli za usługi konsultingowe nie jest pobierana osobna zapłata".

Usługi w dziedzinie lekkoatletyki obejmują usługi świadczone przez wykonawcę i trenera w różnych dyscyplinach sportowych. W tym kontekście sportowcem jest zarówno gracz w bilard, jak i kierowca samochodu wyścigowego, ale nie zawodnik sportowy.

"Usługi finansowe" są zdefiniowane dość szeroko i obejmują takie zadania, jak zarządzanie majątkiem, opracowywanie planów zmiany stanu majątkowego, opracowywanie planów emerytalnych, pełnienie funkcji doradcy ds. emerytur lub fuzji i przejęć. Nie obejmują one udzielania kredytów, ale obejmują pośrednictwo w zawieraniu transakcji kredytowych.

Właściciel restauracji/szef kuchni uzyskuje dochód z działalności gospodarczej, który może być podstawą do odliczenia 20% dochodu z działalności gospodarczej, ale posiada niekwalifikującą się kategorię dochodu z usług w związku z opłatą za podpisanie umowy o wartości 500 000 USD (Regs. 1.199A-5(b)(3)(xv) Przykład 15).

Rozróżnienia mogą być dość subtelne w miarę przechodzenia przez podstawowe kategorie niekwalifikujących się usług. Prawdopodobnie będzie wiele sporów z IRS dotyczących klasyfikacji, co jest, a co nie jest usługą kwalifikującą.

W przepisach istnieją wyjątki de minimis, które zasadniczo mówią, że dochód z usług niekwalifikujących się może być traktowany jako kwalifikowany, jeśli stanowi mniej niż 10 procent wpływów brutto z handlu lub biznesu za dany rok. Element 10 procentowy tej zasady zmienia się na 5 procentowy, jeżeli przychody brutto z działalności handlowej lub gospodarczej przekraczają 25 milionów dolarów (Regs. 1.199A-5(c)").

Wniosek

Nawet jeśli dany rodzaj usług jest wymieniony jako taki, który generalnie nie kwalifikuje się do uzyskania dochodu, dochód taki może kwalifikować się przy niższych poziomach dochodu. Osoby o średnich dochodach mogą w pewnym stopniu zakwalifikować się do systemu, nawet jeśli pracują w obszarze sklasyfikowanym jako niekwalifikujący się.

Jak piszemy pod koniec 2020 roku, perspektywy zmian tych świadczeń w najbliższym czasie są niejasne. Jednak ogólnie rzecz biorąc, maksymalizacja korzyści płynących z podatku 199A w 2020 roku wydaje się ważną strategią planowania na koniec roku.