Wybór beneficjenta w przypadku dziedziczonych kont IRA

Komplikacje związane z wyborem beneficjenta w przypadku odziedziczonych kont IRA zwykle koncentrują się na beneficjentach nie będących współmałżonkami oraz na specjalnych przepisach ich dotyczących.

Jako beneficjent po śmierci pierwotnego właściciela konta IRA, jedną z ważnych kwestii jest to, że nie dokonujesz wpłat na konto. Fundusze nadal są odroczone od podatku, a dostęp do nich następuje wkrótce po śmierci właściciela.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszej najlepszej zawartości.Wpisz adres email *Wpiszadres emailZapisz
się

Jako beneficjent nie będący współmałżonkiem, nie masz prawa po prostu przenieść odziedziczonego konta na swoje osobiste konto IRA (Zobacz również omówienie zasad minimalnej dystrybucji w IR-2021-57, 3/16/21).

Wraz z Ustawą SECURE pojawił się nowy zestaw zasad. Zakładamy, że stosunkowo niedawny spadek podlega tym nowym zasadom, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. lub później.

Zakładamy również, że beneficjentem nie jest majątek lub fundusz powierniczy. Prawa beneficjenta spadku lub funduszu powierniczego zależałyby od warunków zawartych w dokumentach i ewentualnie od uznaniowych decyzji wykonawcy lub powiernika (w takich okolicznościach zobacz także "Can a Trust Transfer an IRA to a Trust Beneficiary?", Natalie Choate, 3/9/21, Morningstar.com; "SECURE's Changes to Retirement Plan Distribution Rules, Applicable to Participants and Beneficiaries", Natalie Choate, 1/9/20, Heckerling SECURE; ataxplan.com).

Indywidualne opcje beneficjenta obejmują zrzeczenie się całości lub części spadku. Generalnie nie jest możliwe przekazanie w formie darowizny konta IRA bez uprzedniego opodatkowania go. Istnieje wąski wyjątek dla osób powyżej 70½ roku życia, który może pozwolić im na wyłączenie wypłaty z dochodu, jeśli wskażą organizację charytatywną, która otrzyma do 100,000$ (Patrz również IRS Pub. 590-B, Distributions from Individual Retirement Arrangements (IRAs)), do wykorzystania przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2020. IRS odmawia rozszerzenia raportowania 1099-R w celu uwzględnienia kwalifikowanych dystrybucji charytatywnych (Patrz IRS Info. Letter 2021-0007).

Inną opcją jest odebranie całego spadku tak szybko jak to możliwe, co rzadko jest najbardziej korzystną podatkowo drogą, ponieważ duże wypłaty zazwyczaj powodują wyższe stawki podatkowe. Specjalne korzystne opcje dotyczą następujących osób: żyjącego małżonka, nieletniego dziecka zmarłego, osoby młodszej od zmarłego o mniej niż 10 lat (np. brat, siostra), osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.

Jeśli chodzi o współmałżonka, opcją byłoby przeniesienie środków na jego własne konto IRA. Fundusze mogą być dostępne według uznania żyjącego współmałżonka, aczkolwiek mogą być naliczane kary, jeśli wypłaty będą dokonywane przed ukończeniem 59 ½ roku życia.

Po ukończeniu 72 lat, konto podlega przepisom dotyczącym minimalnej wymaganej wypłaty w oparciu o oczekiwaną długość życia. Posiadanie aktywów na koncie IRA zapewnia pewien poziom ochrony przed wierzycielami. Wypłaty po ukończeniu 59 ½ roku życia mogą być obciążone podatkami federalnymi i stanowymi.

Pozostały przy życiu współmałżonek oraz inne osoby z wyżej wymienionych grup (np. brat/siostra młodsi o mniej niż 10 lat od zmarłego) również mogą otworzyć odziedziczone konto IRA. W tych okolicznościach, ogólna zasada jest taka, że oczekiwana długość życia beneficjenta określa wszelkie wymagane minimalne wypłaty.

Jeśli jesteś niepełnoletni, to po osiągnięciu pełnoletności, zgodnie z przepisami twojego stanu, podlegasz nowej regule 10-letnich wypłat, którą zaraz omówimy. Najbardziej powszechną zasadą osiągnięcia pełnoletności jest ukończenie 18 lat.

Może się zdarzyć, że proponowane przepisy będą zawierały zasadę dotyczącą wieku bez opierania się na stanowej definicji mniejszości. Nowa 10-letnia reguła dotyczy tych, których nie omówiliśmy powyżej (Sekcja 401(a)(9)(H)(i)(1)).

Beneficjent nie jest małżonkiem lub nieletnim dzieckiem zmarłego, nie jest przewlekle chory lub niepełnosprawny, lub jest młodszy od zmarłego o więcej niż 10 lat. Ta grupa mogłaby przyjąć wypłatę ryczałtową, co jest generalnie niewskazane ze względu na kumulację dochodów w progresywnej strukturze stawek.

Generalnie jednak, grupa wymieniona w poprzednim akapicie podlega nowej zasadzie 10 lat. Uważamy, że istnieje dowolność co do tego, kiedy wypłaty są dokonywane w ciągu dziesięciu lat. Można nawet znaleźć literaturę wyrażającą obawy, że proponowane przepisy mogą narzucić zasadę podziału proporcjonalnego, ale takie stanowisko IRS wydaje się mało prawdopodobne.

Grupa ta może również zrzec się spadku, co może być rozważane w zależności od tego, kto następnie dziedziczy i jaki jest przedział podatkowy tej osoby w porównaniu z przedziałem podatkowym określonego beneficjenta. Podatki od darowizn i nieruchomości mogą być również rozważane.

Istnieje 50-procentowa kara, jeśli całe konto nie zostanie w pełni rozdysponowane na koniec 10-letniego okresu. Istnieje przepis ustawowy pozwalający na odstąpienie od 50-procentowej kary w niektórych przypadkach (Sec. 4974(c')(5) i (d)).

Uważamy, że w okresie 10 lat istnieje pełna dowolność co do sposobu likwidacji konta. Planując wypłaty w okresie 10 lat, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak perspektywa wprowadzenia przez administrację Bidena wyższych przedziałów podatkowych oraz ewentualne korzyści wynikające z rozłożenia dochodu na okres kilku lat.

Ogólnie rzecz biorąc, odroczenie opodatkowania jest korzystne. Należy również rozważyć, czy przyszłe przedziały podatkowe odbiorcy mogą ulec obniżeniu wraz z przejściem na emeryturę.

Nie ma 60-dniowej prolongaty w przypadku dziedziczenia konta IRA przez osobę nie będącą współmałżonkiem. Wszelkie aktywa powinny być przenoszone z jednego konta na drugie lub z jednego opiekuna IRA na drugiego.

Należy również pamiętać, że konto IRA niekoniecznie podlega 100% opodatkowaniu. Osoba zmarła mogła mieć pewną bazę w IRA. Podstawa może powstać, ponieważ ofiarodawca IRA dokonał pewnych wpłat w ciągu roku, ale okoliczności na koniec roku nie pozwoliłyby na odliczenie. Zobacz ogólnie historię zmarłego w Filing IRS Form 8606. Celem tego formularza jest śledzenie składek nie podlegających odliczeniu.

Poniżej znajduje się podsumowanie z IRS, pod nagłówkiem "Odziedziczone od kogoś innego niż współmałżonek," Contributions to Individual Retirement Arrangements," Do wykorzystania przy przygotowywaniu deklaracji 2020, str. 20:

"Jeśli odziedziczyłeś tradycyjne IRA po kimś innym niż zmarły małżonek, nie możesz traktować odziedziczonego IRA jak swojego własnego. Oznacza to, że nie można dokonywać żadnych wpłat na IRA. Oznacza to również, że nie możesz przenieść żadnych kwot na lub z odziedziczonego konta IRA. Jednakże, możesz dokonać transferu między powiernikami, pod warunkiem, że konto IRA, na które przenoszone są kwoty, jest założone i prowadzone w imieniu zmarłego właściciela konta IRA na rzecz Ciebie jako beneficjenta (zobacz Pub. 590-B, aby uzyskać więcej informacji).

Podobnie jak pierwotny właściciel, generalnie nie będziesz musiał płacić podatku od aktywów na koncie IRA dopóki nie otrzymasz z niego wypłat. Musisz zacząć otrzymywać wypłaty z IRA zgodnie z zasadami dotyczącymi wypłat, które dotyczą beneficjentów."

Jak piszemy w połowie 2021 roku, IRS nie wydał jeszcze proponowanych regulacji dotyczących tych zasad. Wśród pytań, które mają być rozwiązane przez takie regulacje, jest to, czy 10-letni okres zakończy się w dniu śmierci, czy 31 grudnia dziesiątego roku.Innym pytaniem, które czasami jest podnoszone, jest to, czy prawo stanowe regulujące definicję osoby małoletniej będzie miało pierwszeństwo, czy też proponowane regulacje zapewnią jednolitą zasadę dla wszystkich stanów.

Nasz temat jest bardzo ważny i dotyczy wielu podatników i mamy nadzieję, że IRS wkrótce wyda tak bardzo oczekiwane proponowane regulacje.