Historyczna obniżka podatków skorygowana o historyczną podwyżkę podatków skorygowana o (wstępnie) ulgi podatkowe - przeszedł Sejm

Po przeanalizowaniu (i odrzuceniu) kilkudziesięciu propozycji poprawek Senatu, Sejm uchwalił 29 października tzw. polskie rozporządzenie. Zakładając, że Prezydent nie zawetuje poprawek (o czym informujemy od miesięcy), szereg zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Niewątpliwie odbiją się one na kieszeni większości podatników, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pracowników, jak i większych firm.

Mimo pewnych negatywnych zmian, Nowy Ład wprowadzi nowe rozwiązania lub uatrakcyjni istniejące regulacje (choć niektóre przepisy nie są zbyt śmiałe, a niektóre trudne do zastosowania).

10, 9, 8, 7 .... Polski Ład

Kiedy 31.12.2021 r. o godz. 23.59 wystrzelą korki od szampana, rozpoczniemy odliczanie do pożegnania i przywitania kolejnego roku. Będzie też wiele pożegnań i powitań związanych z podatkami.

Zmiany w PIT

Ze smutkiem i sentymentem odchodzić będzie możliwość odliczania od podatku składek zdrowotnych, zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Sposób opodatkowania będzie miał wpływ na wysokość składki.

Wielu ucieszy podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120.000.000 zł do 30.000.000 zł i kwota wolna od podatku, a innych "ulga dla klasy średniej". - Skomplikowany wzór na zmniejszenie skutków finansowych braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

 

Dotyczy to również członków zarządu, którzy są powoływani na podstawie uchwały. Od wynagrodzenia otrzymywanego przez nich z tego tytułu spółka zapłaci 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

Od 2022 roku pożegnamy się również z możliwością rozliczania dochodów za pomocą tzw. karty podatkowej. Inwestorzy w nieruchomości mieszkaniowe będą mogli czuć się pewniej niż kiedykolwiek wcześniej. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych będzie zwolniona z opodatkowania (dotyczy to zarówno podatników PIT, jak i CIT), a przychody z najmu będą opodatkowane ryczałtem.

Zmiany w CIT

Część podatników ucieszy fakt, że 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy podatek dochodowy. Przyjęte zmiany będą dotyczyły podatników będących podatnikami CIT lub Podatkowych Grup Kapitałowych.

Można stracić odliczenia od podatku od dochodów z innych źródeł niż zyski kapitałowe.
Osiągaj udział w dochodach innych niż zyski kapitałowe w wysokości 1%
Niezależnie od tego, jak wysoki masz dochód.

Stawka podatku dochodowego za rok 2010 wynosi 10%, a podstawa opodatkowania za rok 2011 wynosi:

 • 4% od dochodów innych niż kapitałowe
 • Koszty finansowania dłużnego od podmiotu powiązanego przekraczają limit 30% podatkowej EBITDA.
 • Wartość odroczonego podatku dochodowego, po ujawnieniu w zakresie, w jakim zwiększa on wynik brutto, nie podlegającej amortyzacji wartości WNIP.
 • Koszty usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczające 3.000.000 zł oraz 5% podatkowej EBITDA (usuwa się również art. 15e).
 • Podatek dochodowy jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego. Można go odliczyć od "zwykłego CIT" w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

Ustawa dopuszcza wyłączenia podmiotowe z podatków dochodowych i odliczeń (np. Ustawa nie dotyczy jednak dochodów ze stref.

Zmianom podlegają również podatnicy rozliczający się w ramach grup kapitałowych, czyli "w szczególności". Podatnicy będą musieli zwracać uwagę na inne czynniki niż zaliczenie płatności grupowych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 • 19% podatek może być należny od polskiego podatnika od tzw. "przerzuconych dochodów", do których można zaliczyć płatności za usługi niematerialne, tantiemy, koszty finansowania dłużnego. Przepis ten jest bardzo niejasny i jest niemal pewne, że będzie zmorą dla podatników, którzy chcą wiedzieć, czy są zobowiązani do zapłaty podatku.
 • Polscy płatnicy mogą być zmuszeni do pobrania 19% lub 20% WHT przy dokonywaniu płatności na rzecz podmiotów powiązanych niebędących rezydentami w zakresie dywidend, należności licencyjnych i odsetek. Tzw. mechanizm "Płać i Zwracaj" będzie obowiązywał w złagodzonej formie. Jego niestosowanie będzie jednak wymagało podpisania oświadczenia opartego na "należytej staranności" lub uzyskania opinii w sprawie zastosowania. Do przepisów zostanie dodany specjalny zapis umożliwiający przeklasyfikowanie płatności w celu zastosowania mechanizmu "Pay and Refund". Stosowanie preferencji w zakresie WHT nadal będzie podlegało wymogowi zachowania należytej staranności.
 • Ochrona neutralności przy reorganizacji - Polska Ordynacja Podatkowa wprowadza budzącą poważne wątpliwości zasadę neutralności przy pierwszej reorganizacji, która nie jest zgodna z Dyrektywą UE.
 • Ograniczenia w opodatkowaniu kosztów finansowania dłużnego wprowadza zasada "30% EBIDTA, 3.000.000 zł" i brak możliwości zaliczenia do kosztów finansowania dłużnego otrzymanego od tej grupy. Było to bezpośrednio lub pośrednio przeznaczane na takie transakcje jak np. nabycie/wykupienie Akcji lub ich umorzenie.
 • Regulacje dotyczące rezydencji podatkowej - Mimo, że ostateczne brzmienie jest lepsze niż pierwotnie planowano, wprowadzone zmiany mogą powodować wątpliwości interpretacyjne.
 • Regulacje dotyczące ukrytych dywidend wejdą w życie od 2023 roku. Będą one podlegały dalszym zmianom. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca zamierza ograniczyć możliwość kwalifikowania płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych z nimi lub ich udziałowcami jako zakupów w przypadku uznania, że stanowią one tzw. ukryty dochód. Wynika to z przyjętych przepisów, które są bardzo szerokie i nieprecyzyjnie zredagowane.


Może jest coś lepszego?

Choć przedsiębiorcom najbardziej znana jest zła strona polskiego rządu, istnieje również "lepsza" strona. Właściwie, jeśli uważnie wsłuchać się w narracje rządzących, to jest to jedyne oblicze.

Dobra Zmiana Polskiego Nowego Ładu to, poza wyższą kwotą wolną i wyższym drugim progiem, przede wszystkim kilka nowych zwolnień podatkowych lub rozszerzenie istniejących preferencji.

 • Liberalizacja reżimu CIT w Estonii (m.in. rozszerzenie dostępności dla podmiotów innych niż spółki kapitałowe oraz zniesienie warunku limitu dochodowego)
 • Wprowadzenie Grup VAT, tj. możliwość konsolidacji wyników podatkowych dla celów VAT oraz nieznaczna liberalizacja zasad dotyczących Podatkowych Grup Kapitałowych (w szczególności usunięcie warunku tzw. współczynnika dochodowego).
 • Ulga na robotyzację - Dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% kosztów poniesionych na robotyzację
 • Ulga na nowe prototypy - dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania do 30% kosztów testowania nowego produktu lub jego wprowadzenia na rynek (nie więcej niż 10% dochodu).
 • Działalność CSR będzie teraz objęta nową ulgą podatkową, tj. dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% kosztów związanych z CSR.
 • Nowe odliczenie dla IPO / VC Możliwość odliczenia dodatkowych 50% od podstawy opodatkowania dla niektórych kosztów związanych z IPO
 • Zwiększenie możliwości odliczenia B+R (do 200% dla kosztów kwalifikowanych CBR i do 200% dla kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pozostałych podatników), możliwość łączenia odliczeń B+R i IP Box, a także ulga z tytułu zatrudnienia pracowników innowacyjnych
 • Wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej Możliwość odliczenia niektórych kosztów związanych z nabyciem udziałów lub akcji do kwoty 250 000 zł
 • Ulga na ekspansję, czyli możliwość odliczenia wydatków do 1.000.000 zł na zwiększenie sprzedaży produktów (ale nie usług).
 • Wprowadzenie reżimu polskiej spółki holdingowej, który może pozwolić na wyłączenie dochodu z CIT z tytułu sprzedaży lub zakupu udziałów w spółkach zależnych
 • Nowym instrumentem zabezpieczającym jest tzw. umowa inwestycyjna. Będzie ona dostępna dla inwestorów, którzy dokonują znaczących inwestycji (powyżej 100 mln zł/powyżej 50 mln zł). Jej niewątpliwą zaletą będzie jednak pewność podatkowa (będzie łączyć w sobie pięć różnych rodzajów zabezpieczeń podatkowych),
 • uproszczenia w korekcie cen transferowych oraz wydłużenie z 7 do 14 dni na złożenie dokumentacji lokalnej.

Zmiany te są jedynie pobieżnie opisane i zawarte w liczącym niecałe trzy strony dokumencie Word. Zmiany podatkowe w polskim Rozporządzeniu liczą prawie 200 stron i wymagają dokładnej analizy. Polskie Rozporządzenie, choć może się do nas uśmiechać, może też błysnąć kłem.