Sąd Okręgowy zapewnia ulgę od kary z funduszu powierniczego

IRS może w istocie nałożyć na osobę fizyczną "karę trust find" za brak wpłaty ponad wymaganą kwotę. Chociaż IRS zazwyczaj wygrywa w sądzie w tej kwestii, podatnik w nowej sprawie, Preimesberger, E.D.C.A, Case No. 1:19-CV-1441 AWI SAB, 8/5/20, uniknął kary, ponieważ stosował inne procedury prawne.

Zapisz się na nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailDon

't miss out on our best content.Enter email address *Enteremail addressSign
up

Informacje ogólne

: Jeśli podatki od wynagrodzeń nie zostaną przekazane do IRS w terminie, "strona odpowiedzialna" może zostać pociągnięta do osobistej odpowiedzialności za pełną kwotę niezapłaconego podatku. Innymi słowy, jeśli jesteś menedżerem lub osobą, która zajmuje się finansami firmy, możesz być zmuszony zapłacić IRS kwotę równą 100 procentom niedoboru z własnej kieszeni. Z tego powodu kara za fundusz powierniczy jest często nazywana "100 procentową karą".

Zauważ, że nie trzeba wiele, aby zostać uznanym za stronę odpowiedzialną. Może to być każdy, kto jest odpowiedzialny za zbieranie lub płacenie podatków od wynagrodzeń i umyślnie tego nie robi. IRS bierze również szeroki pogląd na to, co stanowi "umyślne niepowodzenie". Na przykład, kara może być oceniona przeciwko przełożonemu lub urzędnikowi, który wiedział lub powinien był wiedzieć o niezapłaconym podatku.

Fakty

: Podatnik w nowej sprawie był menedżerem pięciu obiektów typu skilled nursing home w Kalifornii. Posiadał mniej niż 10 procent akcji firmy i był zatrudniony przez każdy z ośrodków do prowadzenia ich działalności w zakresie opieki nad chorymi.

Przeważająca większość przychodów każdego z ośrodków pochodziła od pacjentów objętych Medicare i/lub Medi-Cal. W związku z tym przepływy pieniężne każdego ośrodka były uzależnione od terminowych płatności refundacyjnych od tych organizacji. Począwszy od 2010 r. i pogłębiając się w 2015 r., ośrodki doświadczyły poważnych problemów z przepływem środków pieniężnych, głównie w wyniku opóźnień i zakłóceń w płatnościach z Medicare i Medi-Cal.

W latach 2010-2015 w obiektach naliczano znaczne należności z tytułu Medicare i Medi-Cal należne od rządu Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie obiekty nie były w stanie pokryć wszystkich swoich wydatków operacyjnych.

Podatnik początkowo umożliwił spółce zniwelowanie luki w przepływach pieniężnych poprzez skorzystanie z linii kredytowej. Jednakże, mimo że przedsiębiorstwo wnioskowało o wykorzystanie środków na wypłatę wszystkich wynagrodzeń pracowników zakładów (tj. wynagrodzeń netto i podatków u źródła), kredytodawca zezwolił i udostępnił środki jedynie na wypłatę wynagrodzeń netto. W rezultacie zakłady nie były w stanie zapłacić wszystkich swoich zobowiązań z tytułu podatku u źródła.

W przeciwieństwie do typowego biznesu, takie placówki nie mogą po prostu zaprzestać działalności, gdy nie są w stanie dłużej wypłacać swoim pracownikom wynagrodzeń netto i niezbędnych podatków u źródła. Zgodnie z przepisami stanowymi i federalnymi, domy opieki/przychodnie w Kalifornii muszą przestrzegać długiej i szczegółowej procedury zamknięcia, która obejmuje powiadomienie mieszkańców każdej placówki i odpowiednich agencji rządowych oraz przeniesienie mieszkańców do innych odpowiednich placówek.

W międzyczasie, dom opieki / wykwalifikowany zakład opieki jest zobowiązany do pozostania otwartym i utrzymania istniejącego standardu opieki dla wszystkich mieszkańców. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

IRS ocenił karę funduszu powierniczego przeciwko podatnikowi, ponieważ był on stroną odpowiedzialną. Stwierdził, że niezapłacenie IRS przed innymi wierzycielami było umyślnym zaniechaniem. Teraz jednak sąd okręgowy w Kalifornii stanął po stronie podatnika.

Ulga podatkowa: Prawo stanowe i federalne wymagało, aby dom opieki nadal zapewniał pacjentom wysokiej jakości opiekę. Kierownik musiał użyć funduszy bankowych do pokrycia wydatków, aby spełnić te prawa. Zdaniem sądu, zwolniło go to z kary nałożonej na fundusz powierniczy.

Najczęściej podatnicy nie są w stanie wykręcić się z bałaganu związanego z podatkiem od wynagrodzeń. Upewnij się, że Twoi klienci wypełniają swoje obowiązki bez narażania się na dotkliwą karę funduszu powierniczego.