Struktura kapitałowa spółek córek i zadłużenie akcjonariuszy

Jeżeli spółka typu C ma zakumulowane bieżące zyski i dochody, wypłaty klasyfikowane jako dywidendy nie podlegają odliczeniu przez spółkę, ale podlegają opodatkowaniu przez udziałowca. Sam podział zysków i strat powoduje podwójne opodatkowanie. Akcjonariusz będący jednocześnie pożyczkodawcą może otrzymywać nieopodatkowane spłaty pożyczek bez problemu podwójnego opodatkowania, który zazwyczaj występuje w przypadku otrzymywania dywidendy.

Uwzględnienie zadłużenia w strukturze korporacyjnej może umożliwić pożyczkodawcy, nawet jeżeli jest on również udziałowcem, otrzymywanie spłat zadłużenia zamiast dywidendy. Odliczenie odsetek przez spółkę obniża również jej dochód podlegający opodatkowaniu.

Zapisz się

do naszego BEZPŁATNEGO biuletynu e-mailowegoNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Usunięcie niektórych wymogów

Nasz temat staje się szczególnie skomplikowany i kontrowersyjny dla IRS i podatników, gdy w grę wchodzą duże międzynarodowe firmy i wyniki, które IRS może postrzegać jako przenoszenie aktywów do zagranicznych jurysdykcji o niskim opodatkowaniu. Patrz na przykład sekcja 385 i niedawne usunięcie niektórych wymogów (T.D. 9880, 84 FR 59297-59302, obowiązujące od 4 listopada 2019 r.).

Przepisy te usunęły pewne wymogi dotyczące dokumentacji, które należało spełnić, aby traktować udziały podmiotów powiązanych w korporacji jako zadłużenie dla celów podatku federalnego. Pojawiły się również nowe propozycje (Patrz również Notice 2019-58). IRS wydał ostateczne przepisy w maju 2020 r., zwane "Rozporządzeniem końcowym 2020" (zob. T.D. 9897, obowiązujące od 14 maja 2020 r., 85 FR 28667-28883).

Tegoroczna decyzja skarbowa na podstawie paragrafu 385 została krótko podsumowana przez jedną z dużych firm CPA w następujący sposób: "Przepisy te zmieniają charakterystykę instrumentu dłużnego wyemitowanego przez korporację krajową na akcje, jeżeli instrument ten jest emitowany na rzecz członka rozszerzonej grupy korporacji krajowej w ramach podziału, w zamian za akcje podmiotów powiązanych lub w zamian za majątek w ramach określonych reorganizacji majątkowych" ("Breaking Tax News, IRS finalizuje regulacje dotyczące charakterystyki niektórych udziałów korporacyjnych jako akcji lub długu zgodnie z art. 385", EY Tax News Update, U.S. Edition, Ernst Young, 13 maja 2020 r., 2020-9030).

Istnieje również stosunkowo niedawno wprowadzona, szeroko omawiana sekcja 163(j) zmieniona ustawą CARES z 2020 roku. Po roku 2017 przepis ten ogranicza odliczenia odsetkowe dużych podatników (28 lipca 2020 r. IRS wydał ostateczne przepisy dotyczące sekcji 163(j); T.D. 9905, obowiązujące od 13 listopada 2020 r., 85 FR 56686-56845. Zob. też Podstawowe pytania i odpowiedzi na temat ograniczenia w odliczaniu kosztów odsetek od działalności gospodarczej, irs.gov).

Takie przepisy jak sekcje 263A i 266 mogą mieć wpływ na to, czy odliczenia odsetkowe będą kapitalizowane jako aktywa. Ogólny temat odróżniania zadłużenia od kapitału własnego dla celów podatkowych, miara i zasadność kosztów odsetkowych, rozróżnienie, kiedy odsetki są kosztem, a kiedy wydatkiem kapitałowym - te i podobne tematy mogą szybko stać się skomplikowanymi zagadnieniami wymagającymi badań podatkowych.

Należy jednak również pamiętać o potencjalnym znaczeniu uwzględnienia zadłużenia w strukturze kapitałowej blisko utrzymywanej średniej wielkości spółki, ponieważ wypłaty z tytułu spłaty zadłużenia mogą skutecznie uniknąć traktowania ich jako dywidendy, a jednocześnie generować odliczenia z tytułu odsetek.

Rozwiązywanie problemów związanych z relacjami

Będąc odrębnym podmiotem dla celów podatkowych, ściśle kontrolowana spółka odlicza koszty odsetek od zadłużenia wspólników/akcjonariuszy w sposób podobny do rozsądnego wynagrodzenia za usługi świadczone przez wspólników/akcjonariuszy. Koszty odsetkowe są często mniej skomplikowane niż wynagrodzenie, z którym wiążą się podatki od wynagrodzeń i inne kwestie. Może zaistnieć potrzeba przeanalizowania kwestii kapitalizacji odsetek. Jednak koszty odsetkowe będą generalnie stanowiły koszt uzyskania przychodu, jeśli struktura długu i kapitału jest rozsądna (art. 163).

Na przykład, struktura polegająca na zadłużeniu 99,5% i posiadaniu 0,5% kapitału własnego prawdopodobnie spowoduje, że zadłużenie zostanie zaklasyfikowane jako kapitał własny dla celów podatkowych. W rozdziale 385(b) wymieniono pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy istnieje relacja dłużnik-wierzyciel czy relacja spółka-udziałowiec. Ustawowa lista czynników do rozważenia jest następująca:

1. Czy istnieje pisemne, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty na żądanie lub w określonym terminie określonej sumy pieniężnej w zamian za odpowiednią zapłatę w pieniądzu lub wartości pieniężnej oraz zapłaty ustalonej stopy procentowej.

2. 2. Czy istnieje podporządkowanie lub uprzywilejowanie w stosunku do jakiegokolwiek zadłużenia spółki,

3. 3. Stosunek zadłużenia do kapitału własnego spółki,

4. 4. Czy istnieje możliwość zamiany na akcje spółki

5. 5. Związek między posiadaniem akcji spółki a posiadaniem przedmiotowego udziału.

Nietrudno jest znaleźć dodatkowe czynniki, które należy rozważyć przy rozstrzyganiu kwestii dotyczących stosunku zadłużenia do kapitału własnego (zob. znacznie dłuższa lista czynników w sprawie Dixie Dairies Corp., 74 T.C. 476 (1980); zob. też Illinois Tool Works, Inc, T.C. Memo 2018-21).

Ostateczne wytyczne

Przepisy podatkowe koncentrują się na tym, że odsetki i warunki weksli muszą być rozsądne i realistyczne. Pozycje klasyfikowane jako zadłużenie powinny być traktowane jako takie. Noty powinny być rozsądnie oprocentowane i spłacane zgodnie z warunkami noty.

Pożyczki poniżej wartości rynkowej między udziałowcem a spółką mogą podlegać korekcie zgodnie z przepisami sekcji 7872 (sekcja 7872(c')(1)(C')).

Ogólnie rzecz biorąc, kapitalizacja spółki typu C powinna być okresowo analizowana pod kątem ewentualnego uwzględnienia zadłużenia udziałowców w kapitalizacji spółki. Wiemy, że nasz temat może być skomplikowany, ale oszczędności podatkowe, o których mowa, mogą być również znaczące.

Przy analizie dywidend należy pamiętać, że takie wypłaty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla spółki, ale zazwyczaj podlegają opodatkowaniu dla udziałowców spółki typu C. Zadłużenie udziałowców w strukturze kapitałowej jest podstawowym sposobem na rozwiązanie tego dylematu, polegającego na wyprowadzeniu środków z rentownej spółki typu C bez konieczności wypłaty dywidendy podlegającej opodatkowaniu na rzecz udziałowców.