Możliwy wpływ podatku od reklam cyfrowych w stanie Maryland

Nowy podatek od reklamy cyfrowej w stanie Maryland wszedł w życie niedawno, ale jak długo to potrwa pozostaje zagadką, ponieważ koalicja organizacji technologicznych i biznesowych przygotowała przekonujące wyzwanie prawne.

Koalicja w sprawie cywilnej twierdzi w swoim pozwie, że nowe prawo narusza trzy konkretne ustawy: The Permanent Internet Tax Freedom Act (PITFA), the Commerce Clause oraz the Due Process Clause.

Zapisz się do naszego BEZPŁATNEGO biuletynu e-mailowegoNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Aby lepiej zrozumieć sprawę, warto przyjrzeć się każdemu z tych domniemanych naruszeń.

Naruszenie Ustawy o stałej wolności podatkowej w Internecie

Ustawa PITFA zabrania wprowadzania nowych stanowych i lokalnych podatków od dostępu do Internetu oraz dyskryminujących podatków od handlu elektronicznego. Koalicja argumentuje, że skoro nie nałożono podatku na tradycyjną reklamę - taką, jaką można zobaczyć w gazetach i czasopismach - to podatek od reklam cyfrowych jest "atakiem karnym", który narusza ustawę PITFA, ponieważ jest dyskryminujący wobec mediów cyfrowych.

W skardze podkreślono również, że podatek jest raczej "karą lub grzywną", a nie prawdziwym podatkiem w rozumieniu ustawy o zaniechaniu poboru podatków. Argument ten budzi jednak zastrzeżenia, ponieważ ustawa PITFA nie zabrania stanom nakładania podatków od sprzedaży na transakcje internetowe, co Maryland i inne stany już zaproponowały i wprowadziły w życie.

Naruszenie Klauzuli Handlu

Eksperci podatkowi uważają Klauzulę Handlową za najbardziej realną drogę do obalenia podatku w stanie Maryland. Klauzula ta mówi między innymi, że prawa stanowe i lokalne są niezgodne z konstytucją, jeśli stanowią nadmierne obciążenie dla handlu międzystanowego, faworyzują lokalne interesy gospodarcze lub dyskryminują je poprzez faworyzowanie lokalnych interesów gospodarczych.

Oznacza to, że Kongres może regulować kanały handlu międzystanowego, jak również działania, które mają istotny wpływ na handel międzystanowy. Jest to znane jako "doktryna wpływu" (Affectation Doctrine).

Krytycy podatku w Maryland twierdzą, że narusza on Commerce Clause, ponieważ stanowa stawka podatku od reklam cyfrowych opiera się na globalnych przychodach brutto platform. Ponieważ Maryland nie odgrywa żadnej roli w działalności gospodarczej poza stanem, koalicja argumentuje, że nie może opierać swojej stawki podatkowej na dochodach uzyskiwanych na całym świecie.

Co więcej, wymagania DAT dotyczące wysokiego progu przychodów wydają się również wykluczać firmy z Maryland z tego zakresu, obciążając tym samym głównie firmy zewnętrzne zlokalizowane gdzie indziej.

Naruszenie Klauzuli Należytego Procesu

Klauzula Należytego Procesu, zawarta zarówno w 5. jak i 14. poprawce do Konstytucji USA, stanowi, że żaden stan nie może "pozbawić nikogo życia, wolności ani własności bez należytego procesu sądowego". Jednak to właśnie 14. poprawka może uniemożliwić stanom prowadzenie działań regulujących działalność "eksterytorialną" lub angażowanie się w środki karne.

Interpretowano to w ten sposób, że stany nie mogą nakładać podatków na przedsiębiorstwa, chyba że istnieje jakiś związek między przedsiębiorstwem a stanem, w którym ono działa. Koalicja liczy na to, że sądy w stanie Maryland uznają, że związek nie istnieje tylko dlatego, że ktoś w tym stanie obejrzał reklamę cyfrową.

Chociaż argumentacja koalicji jest silna, to jednak napotyka na pewne przeszkody, biorąc pod uwagę realia fiskalne świata post-COVID, a także podejście sądów do opodatkowania gospodarki cyfrowej. Podobnie jak w przypadku orzeczenia w sprawie Wayfair, sądy w stanie Maryland mogłyby rozważyć te nowe metody opodatkowania jako sposób na sprawiedliwe wdrożenie systemu podatkowego, który uwzględniałby sposób prowadzenia działalności gospodarczej w erze cyfrowej.