Polski Ład w TP - wersja po konsultacjach podatkowych

Do Sejmu wpłynął w ubiegłym tygodniu projekt rządowych zmian w ustawach podatkowych w tzw. polskiej ordynacji. Najbardziej zaskakujące jest dodanie w ostatniej chwili podatku minimalnego dla dużych korporacji. Warto zwrócić uwagę, że projekt pozwala również na uchylenie lub zmianę art. 15e (ustawa o CIT), który ogranicza odliczanie wydatków na licencje i usługi niematerialne. Będzie to korzystne dla podatników, którzy obecnie podlegają temu ograniczeniu (a nie będą już podlegać podatkom minimalnym) i którzy musieli ubiegać się o zwolnienie z limitu w procedurze APA.

Na uwagę zasługują następujące zmiany w stosunku do wersji z konsultacji publicznych w zakresie cen transferowych:

Wymóg, aby lokalna dokumentacja podatkowa musiała być w formie elektronicznej. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji wymogów sprawozdawczych w zakresie TP.
Modyfikacja warunku, aby korekty cen transferowych zmniejszały podstawę opodatkowania, określonego w art. 11e par. 11e par. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z proponowanym brzmieniem, wystarczające będzie istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych (brak warunków umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Przy ocenie propozycji należy wziąć pod uwagę inne zmiany w zakresie korekty cen transferowych (szczegółowo opisane we wpisie).
Zrezygnowano z kwestii ustalania kwoty transakcji w przypadku ubezpieczeń lub reasekuracji. Zaproponowano, aby odnosiła się ona do sumy ubezpieczenia. Nie jest jasne, czy przy określaniu obowiązku dokumentacyjnego należy brać pod uwagę sumę ubezpieczenia czy składkę. Wydaje się jednak, że bardziej zasadne jest przyjęcie za podstawę składki.
Usunięto proponowane zwolnienie z obowiązku dokumentowania refaktur. Proponowany przepis pozwoli na stosowanie kluczy alokacyjnych, jednak podatnik musi posiadać szczegółową kalkulację zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.
W przypadku usług, które są usługami o niskiej wartości dodanej, przewidziano zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji. Podatnik musi jednak udokumentować, że spełnił warunki.
W przypadku TPR/oświadczenia wskazanie, że dana osoba została wyznaczona do podpisania informacji o cenach transferowych przez organ wieloosobowy nie zwalnia pozostałych członków z odpowiedzialności za niedopełnienie ww. obowiązków.
Polska ustawa o cenach transferowych zawiera wiele zmian, które są korzystne dla podatników. Systematyczne wydłużanie terminów, rozszerzenie zakresu transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych czy przygotowywania analiz cen transferowych to przykłady zmian na korzyść podatników. Niepokojące jest wydłużenie kar za stosowanie cen transferowych na gruncie Kodeksu Cen Transferowych, likwidacja progu istotnego dla obowiązku master file oraz brak likwidacji obowiązku weryfikacji kontrahentów i dokumentowania transakcji w przypadku transakcji pośrednich typu haven.

Poniżej podsumowujemy najistotniejsze zmiany:

Terminy

Ustanowiono termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jest to korzystna zmiana dla podatników. Będzie on przypadał na koniec dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin na złożenie formularza/oświadczenia TPR/C został wydłużony do jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast termin na sporządzenie dokumentacji grupowej będzie upływał z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zaproponowano również wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie przez podatnika dokumentacji lokalnej na żądanie organu podatkowego (zamiast dotychczasowych 7 dni).

Transakcje wyceniane dla celów dokumentacji lokalnej

Propozycja MF zawiera doprecyzowanie sposobu określania wartości niektórych rodzajów transakcji kontrolowanych. Wartość transakcji ma odpowiadać:

Wartości kapitału - w przypadku pożyczki lub kredytu, lub depozytu
Łącznej wartości wkładów do spółki niebędącej osobą prawną - w przypadku umowy.
Proponuje się również powiązanie pojęcia i wartości transakcji kontrolowanych z podatkiem neutralnym od towarów lub usług. Z wyjątkiem podatku od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz podatku naliczonego w części, w której przepisów tych nie stosuje się, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty różnicy podatku lub zwrotu różnicy podatku, podatek od towarów i usług pomniejsza wartość transakcji kontrolowanych.

Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej

Proponowane zmiany spowodują, że obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie będzie dotyczył:

transakcji pomiędzy stałymi placówkami pochodzenia zagranicznego (UE lub EOG), zlokalizowanymi w Polsce, oraz transakcji pomiędzy taką stałą placówką a podmiotem powiązanym z Polski, pod warunkiem, że nie zostanie poniesiona strata (o której mowa w art.. 6 i Art. 6 i Art. 6. Transakcje pomiędzy zagranicznymi stałymi placówkami w Polsce powinny skutkować przypisaniem wszystkich przychodów i kosztów do odpowiednich stałych placówek. Transakcje pomiędzy zagraniczną stałą placówką położoną w Polsce a polskim podmiotem, który jest powiązany z podmiotem dominującym wobec stałej placówki, powinny skutkować przypisaniem całości przychodów lub kosztów.
Transakcje objęte APA, umową inwestycyjną lub umową o unikaniu podwójnego opodatkowania za dany okres
Transakcje obejmujące jedynie rozliczenie wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego pomiędzy podmiotami powiązanymi, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki
Nie ma wartości dodanej i rozliczenie jest dokonywane bez żadnej marży lub narzutu.
Rozliczenie nie jest bezpośrednio związane lub powiązane z żadną inną kontrolowaną transakcją.
Rozliczenie zostało dokonane niezwłocznie po dokonaniu płatności na rzecz podmiotu niepowiązanego.
Za podmiot powiązany nie uważa się podmiotu, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, w kraju lub państwie, w którym występuje szkodliwa konkurencja podatkowa.
Transakcje, które są usługami o niskiej wartości dodanej - jeżeli spełniasz warunki z art. 11f (bezpieczna przystań dla usług o niskiej wartości),
Transakcje dotyczące pożyczki lub kredytu, lub emisji obligacji - o ile spełnione są warunki określone w art. 11g (safe harbor dla transakcji finansowych).
Analizy cen transferowych
W przypadku:

Transakcji kontrolowanych, które zostały zawarte przez osoby powiązane będące mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców
Transakcje inne niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1a i 1b (tzw. transakcje paradis).
Nowe ułatwienia dotyczące mikro i małych przedsiębiorców oraz transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie do dokumentacji za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

Należy jednak pamiętać, że nadal będzie obowiązywał obowiązek potwierdzania rynkowego charakteru transakcji, jak również możliwość weryfikacji rozliczeń w tym zakresie. Obawiając się ewentualnych sankcji, mikro- i mali przedsiębiorcy mogą nadal chcieć przeprowadzić uproszczoną analizę porównawczą, aby przygotować argumenty do ewentualnych rozmów z urzędnikami na temat rynkowego charakteru cen.

Raport o cenach transferowych (TPR)

Informacja o cenach transferowych za rok podatkowy jest składana do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w terminie do jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez podmioty powiązane.

Jesteś zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji podlegających temu obowiązkowi.
Transakcje kontrolowane określone w art. 11n ust. 1-2 (zwolnienie krajowe lub zwolnienie dla porozumień), pkt. Para. 10 (refakturowanie), lub 10. 11-12 (bezpieczna przystań dla usług finansowych i usług).
Należy zwrócić uwagę, że proponowane zmiany będą obejmować oświadczenie podmiotu, że informacja TPR została sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym. Dokumentacja będzie zawierała również oświadczenie, że ceny transferowe są ustalane na zasadach i warunkach, które niepowiązane strony ustaliłyby między sobą.

Oświadczenie to zakłada, że otrzymanie częściowo lub nieodpłatnie rzeczy, praw lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód jest ustalane na warunkach, na które zgodziłyby się strony niepowiązane, gdyby przychód był wykazany podatkowo zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Proponowane zmiany wskazują, że informacja TPR będzie podpisywana również przez:

Osobę fizyczną - w przypadku, gdy podmiotem powiązanym jest osoba fizyczna.
Osobę upoważnioną przez zagranicznego przedsiębiorcę do reprezentowania go w oddziale.
Kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. W przypadku, gdy jednostką zarządza lub kontroluje organ wieloosobowy - wyznaczona osoba z tego organu.
Informacja ta nie może być podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być jedynie adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident. Wyznaczenie przez organ wieloosobowy jednego z członków do podpisania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych członków z odpowiedzialności za niezłożenie informacji.

Sankcje kodeksowe

MF proponuje dodanie dodatkowych sankcji w ramach uszczelniania systemu podatkowego w ramach znowelizowanych projektów.

Każdy, kto narusza obowiązek
Nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Nieprawidłowo sporządza lokalną dokumentację cen transferowych zgodnie ze stanem faktycznym.
Nie składa informacji o cenach transferowych, (TPR), do właściwego organu podatkowego.
- Możesz podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2021 r. maksymalna kwota to 27 mln zł).

Kto po tym terminie, mimo takiego obowiązku, sporządza lokalną dokumentację cen transferowych lub składa informację TPR, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (w 2021 r. maksymalna kwota to ok. 9 mln zł).
Jeżeli przewinienie jest mniejszej wagi, sprawca będzie podlegał karze pieniężnej.
Dokumentacja grupy kapitałowej (dokument główny)
Projekt przewiduje, że wszystkie podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania dokumentacji lokalnej, których sprawozdania finansowe zostały skonsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, muszą dołączyć do dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za lata obrotowe w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Likwiduje się dotychczasowy próg wartościowy (200 mln zł skonsolidowanych przychodów), który podatnicy stosują do sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych. Podmioty działające w grupach kapitałowych o mniejszym kapitale będą wkrótce podlegały nowemu obowiązkowi dokumentacyjnemu, jeżeli proponowana zmiana regulacji zostanie wprowadzona w życie.

Powiązania

Zgodnie z projektem MF, powiązanie występuje pomiędzy spółką niebędącą osobą prawną a każdym z jej wspólników. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że proponowane zmiany mają również charakter systemowy. Wynikają one z odmiennego statusu wspólnika SKA, tj. komplementariusza i akcjonariusza oraz odzwierciedlają w przepisie odmienne traktowanie komplementariuszy i akcjonariuszy, tj. SKA i jej komplementariusze mogą ustanowić powiązanie bez względu na posiadane udziały (odpowiadają za wszystkie zobowiązania spółki bez ograniczeń). Podstawą do ustanowienia powiązań pomiędzy akcjonariuszami a spółką jest wywieranie znaczącego wpływu, jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

Wyjaśniono również, że udział w stratach spółki jest formą wywierania znaczącego wpływu. Jeżeli udział wspólnika w zyskach spółki jest poniżej progu, ale udział w stratach spółki jest powyżej progu, wówczas zachodzi warunek wywierania znaczącego wpływu.

Dostosowanie cen transferowych

Wprowadzono modyfikacje do propozycji MF w zakresie warunków formalnych korekt, które miałyby być skuteczne.

Doprecyzowano, że w momencie dokonywania korekty podatnik musi przedstawić oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy. Dokument ten musi potwierdzać, że podmiot ten dokonał korekty ceny transferowej w takiej samej wysokości jak podatnik. Wprowadzona zmiana potwierdza, że istnieje możliwość dokonania korekty na podstawie dowodu księgowego otrzymanego przez podmiot powiązany. Dokument ten musi spełniać warunek posiadania oświadczenia od jednostki powiązanej o dokonaniu korekty cen transakcyjnych. Musi on również spełniać wymogi dowodu księgowego.

Zaproponowano również zwolnienie zeznania rocznego z obowiązku raportowania korekty cen transferowych. W związku z tym usunięto jeden z warunków dokonania korekty.

Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie warunku istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy jurysdykcjami, w których znajdują się strony umowy. Projektowane przepisy będą stanowiły wystarczającą podstawę do wymiany informacji podatkowych.

Pozostałe zmiany

W odniesieniu do mechanizmu "bezpiecznej przystani" dla transakcji finansowych zaproponowano określenie czasu, w jakim umowa pożyczki (kredytu lub obligacji) powinna spełniać warunki "bezpiecznej przystani" w zakresie stóp procentowych. Wymagałoby to ich spełnienia przy każdej zmianie umowy pożyczki.

Kolejnym ułatwieniem proponowanym przez MF jest wyłączenie z obowiązku sporządzania i składania informacji ORDU przez podmioty podlegające TPR. Podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi nie mogą stosować tego wyłączenia, jeżeli dokonują transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych. Zwolnienie ma zastosowanie do informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021 r.